nastrino d'oro su sfondo bianco.

nastrino d'oro su sfondo bianco. - 10017009